HealthTecH X สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำ

HealthTecHX

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2566 ที่สยามสเคป สยามสแควร์ กรุงเทพฯ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีปิดโครงการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “HealthTecH X สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำ” ว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกับ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด (Synhub) พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ แอปพลิเคชัน AI อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoTs) Big Data เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน คนพิการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=343635

Shares:
QR Code :
QR Code