กำหนดการ จัดทำแผนกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (5 หลักสูตร) และตัวชี้วัดโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

โดย
| |
อ่าน : 1,527
กำหนดการ
จัดทำแผนกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (5 หลักสูตร)
และตัวชี้วัดโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 20.30 น.
ณ โรงแรมราคาการ์เด้นท์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.     กล่าวความเป็นมาโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ
และการจัดทำแผนกิจกรรมและตัวชี้วัด ไลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.)
09.15 - 09.30 น.     นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการในการนำไปขยายผล
โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
09.30 - 12.00 น.     ชี้แจงกระบวนการ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ 5 หลักสูตร
โดย ทีมวิทยากร
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.30 น.     แบ่งกลุ่มประชุมการจัดการจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ 5 หลักสูตร
การจัดทำตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) และวิเคราะห์ 4H
แบ่งห้องย่อยตามหลักสูตร
1. หลักสูตรโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
2. หลักสูตรโรงเรียนรปลอดบุหรี่
3. หลักสูตรสุขภาวะทางเพศ (มัธยมศึกษา)
4. หลักสูตรโรงเรียนส่งเสริมการมีกิจกรรมทงกาย
5. หลักสูตรโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส
17.30 - 19.00 น.     พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30 น.     กระบวนการกลุ่ม(ต่อ)
จบกิจกรรมวันที่ 1
 
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
09.00 - 11.00 น.     การจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ 5 หลักสูตร
และการจัดทำตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) และวิเคราะห์ 4H (ต่อ)
1. หลักสูตรโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
2. หลักสูตรโรงเรียนรปลอดบุหรี่
3. หลักสูตรสุขภาวะทางเพศ (มัธยมศึกษา)
4. หลักสูตรโรงเรียนส่งเสริมการมีกิจกรรมทงกาย
5. หลักสูตรโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส
11.00 - 12.00 น.     นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ของแต่ละห้องย่อย 5 หลักสูตร
วิพากษ์ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพฐ. สสส. และทีมวิทยากร
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น.     ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) รายกิจกรรม
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมจัดทำเอกสารรวมหลักสูตร
การประชุมเสร็จสิ้น
 
หมายเหตุ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ช่วงเช้า เวลา 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม