กำหนดการ จัดทำแผนกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (5 หลักสูตร) และตัวชี้วัดโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

โดย
| |
อ่าน : 1,302
กำหนดการ
จัดทำแผนกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (5 หลักสูตร)
และตัวชี้วัดโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 20.30 น.
ณ โรงแรมราคาการ์เด้นท์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.     กล่าวความเป็นมาโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ
และการจัดทำแผนกิจกรรมและตัวชี้วัด ไลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.)
09.15 - 09.30 น.     นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการในการนำไปขยายผล
โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
09.30 - 12.00 น.     ชี้แจงกระบวนการ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ 5 หลักสูตร
โดย ทีมวิทยากร
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.30 น.     แบ่งกลุ่มประชุมการจัดการจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ 5 หลักสูตร
การจัดทำตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) และวิเคราะห์ 4H
แบ่งห้องย่อยตามหลักสูตร
1. หลักสูตรโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
2. หลักสูตรโรงเรียนรปลอดบุหรี่
3. หลักสูตรสุขภาวะทางเพศ (มัธยมศึกษา)
4. หลักสูตรโรงเรียนส่งเสริมการมีกิจกรรมทงกาย
5. หลักสูตรโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส
17.30 - 19.00 น.     พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30 น.     กระบวนการกลุ่ม(ต่อ)
จบกิจกรรมวันที่ 1
 
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
09.00 - 11.00 น.     การจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ 5 หลักสูตร
และการจัดทำตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) และวิเคราะห์ 4H (ต่อ)
1. หลักสูตรโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
2. หลักสูตรโรงเรียนรปลอดบุหรี่
3. หลักสูตรสุขภาวะทางเพศ (มัธยมศึกษา)
4. หลักสูตรโรงเรียนส่งเสริมการมีกิจกรรมทงกาย
5. หลักสูตรโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส
11.00 - 12.00 น.     นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ของแต่ละห้องย่อย 5 หลักสูตร
วิพากษ์ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพฐ. สสส. และทีมวิทยากร
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น.     ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และตัวชี้วัด (ต้องรู้/ควรรู้) รายกิจกรรม
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมจัดทำเอกสารรวมหลักสูตร
การประชุมเสร็จสิ้น
 
หมายเหตุ
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ช่วงเช้า เวลา 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ลำพูด  ยกระดับมาตรฐานโถส้วมไทย  น้ำมันดีเซล  I bike I walk  น้ำใจ  ยโสธรจังหวัดที่การอ่านกำลังระบาดหนัก  สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  ภาษีและการค้า  พาหะนำโรค  ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว  พื้นบ้านมลายู  ป้องกันตัวเอง  เอ็นเทอโรไวรัส  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเศไทย  การเลือกรับประทานอาหาร  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นไปตลาดน้ำดอนหวาย ปั่นไปตลาดน้ำคลองลัดมะยม รีไซลเคิลจักรยานที่พะเยา ปั่นรอบขาที่เก้าสิบห้า  ผลไม้บำรุงกำลัง  จิตสำนึกความปลอดภัย  เงินสมทบ