พัฒนาสถานประกอบการสู่อนาคต

| |
อ่าน : 6,519

          “สสส.-ฮาร์วาร์ด” ชวนสถานประกอบการ ร่วมคิดร่วมสร้างวางฐานองค์กรแห่งความสุข รับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีก 2 ทศวรรษ เน้นปั้นแรงงานคุณภาพ ยุทธศาสตร์พลังงานและเทคโนโลยี สร้างจุดแข็งประเทศ พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัว

/data/content/2014/06/24605/cms/e_cefghjklms67.jpg

         เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในงาน Happy Workplace Forum 2014 ครั้งที่ 1 เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาสถานประกอบการสู่บริบทอนาคตใน 2 ทศวรรษหน้า” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า สถานประกอบการทางธุรกิจเป็นแหล่งจ้างแรงงานกว่า 10 ล้านคน เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับอนาคต เพื่อเป็นเข็มทิศ และสร้างแผนงานระยะยาว ให้เกิดการทำงานเชิงรุก ซึ่งใน 2 ทศวรรษ เทคโนโลยีจะมีบทบาท​สำคัญอย่างยิ่ง​เพราะคนวัยแรงงานจะเริ่มลดลง เกิดการเข้าแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ทั้งการทดแทนหน่วยความจำมนุษย์ เพิ่มสมรรถภาพการทำงานที่มนุษย์ทำไม่ได้ ขณะที่โลกจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างรุนแรง เกิดสภาพบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสูงสุดขั้ว จะเกิดกฎกติกาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า บริการ ทำให้แรงงาน ต้องพัฒนาศักยภาพ ฝีมือให้ได้มาตรฐาน

         “โครงการวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์กระแสแนวโน้มอนาคตในระดับโลกและวิเคราะห์อนาคตในบริบทประเทศไทย ที่จะทำให้ไทยได้ประโยชน์ เลือกใช้จุดที่เข้มแข็งของประเทศ นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่ง​มีองค์ประกอบสำคัญหลายปัจจัย ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โครงสร้างด้านการพลังงาน แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีที่สอดรับ การกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนากฎกติกา ระเบียบ และสภาพแวดล้อมต่างๆ และเตรียมพร้อมแรงงานให้มีคุณภาพมากที่สุด” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

          นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า องค์กรกำลังเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามากและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการเป็นองค์กรยุดติจิตอล ซึ่งการบริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21 ให้ประสบความสำเร็จหัวใจสำคัญคือ “คน” สสส. ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ด้วยโครงการวิจัยและพัฒนากว่า 50 โครงการ ด้านการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขได้ครอบคลุมพื้นการดำเนินทั่วประเทศใน 9 พื้นที่ และ 3 สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา ชลบุรี ปทุมธานี อยุธยา ราชบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา และสงขลา สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ซึ่งแต่ละจังหวัดนอกจากรับผิดชอบในจังหวัดของตนเองแล้ว ยังรับผิดชอบจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจสร้างองค์กรแห่งความสุข สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ศูนย์องค์กรแห่งความสุข www.happy8workplace.com โทร 02-718-1944

 

 

          ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม