Happy Workplace Forum 2014 ครั้งที่ 4

featured

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดกิจกรรม Happy Workplace Forum 2014 ครั้งที่ 4 ดำเนินโครงการจับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย ปี 2555–2557 พัฒนาเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคลและองค์กร “HAPPINOMETER” โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณและบันทึกผลได้ทันที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/CwCFtG

Shares:
QR Code :
QR Code