ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

ข้อมูลองค์กร

การใช้ตราสัญลักษณ์

สสส.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 

มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน

ทำงานสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น ผ่านยุทธศาสตร์ไตรพลัง ที่ประกอบด้วย

พลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย ทำงานสอดประสานร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

ให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม

ทุกคนบนแผ่นดินไทย

มีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี

วิสัยทัศน์

ทุกคนบนแผ่นดินไทย

มีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี

พันธกิจ

จุดประกาย กระตุ้น สาน และ เสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

จุดประกาย กระตุ้น สาน และ เสริมพลัง
บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน

ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์

ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ยึดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพร่วมสมัยที่ประยุกต์จากตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ของ Green and Tones 2012 และ 5 กลยุทธ์สร้างเสริมสุขภาพตาม กฎบัตรออตตาวา มาเป็นพื้นฐาน ตามตัวรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ได้แสดงองค์ประกอบต่างๆ และเส้นทางความสัมพันธ์ของการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีครบ 4 มิติ

สนับสนุนงานวิชาการ
และรังสรรคนวัตกรรม

สนับสนุนงานวิชาการและรังสรรค์นวัตกรรม

พัฒนางานวิชาการและรังสรรค์นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ กลไกและวิธีการใหม่ๆ สำหรับให้เหมาะสมกับการทำงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนและไม่หยุดนิ่ง
สื่อสาร จุดประกาย
ชี้แนะสังคม

สื่อสาร จุดประกาย ชี้แนะ สังคม

พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสื่อสารสาธารณะ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ ข้อมูล การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมบนบริบทการสื่อสารใหม่ ทั้งในส่วนของ สสส. และภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้น จุดประกาย และชี้แนะสังคม ให้เกิดการปรับพฤติกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการมีสุขภาวะ
พัฒนาศักยภาพบุคคล
ชุมชนและองค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และองค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร ให้เท่าทันพลวัตของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งให้มีขีดความสามารถในการทำงานทั้งที่เป็นงานเฉพาะด้านและการบูรณาการในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก
พัฒนากลไกทาง
นโยบายสังคมและสถาบัน

พัฒนาระบบกลไกทางนโยบาย สังคม และสถาบัน

พัฒนาระบบและกลไกทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ ซึ่งรวมถึง ระบบและกลไกนโยบาย กฎหมาย และกลไกทางสังคมอื่นๆ ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
สานเสริมพลังเครือข่าย

สานเสริมพลังเครือข่าย

สานเสริมพลังเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา ความเข้มแข็งเชิงระบบและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น อันรวมถึง ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ชุมชนทั้งในเชิงพื้นที่ และในลักษณะอื่นๆ

ยุทธศาสต์การทำงานของ สสส. ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์เฉพาะ

1) สนับสนุนงานวิชาการและรังสรรค์นวัตกรรม

2) พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และองค์กร

3) สานเสริมพลังเครือข่าย

4) พัฒนากลไกทางนโยบาย สังคม และสถาบัน

5) สื่อสาร จุดประกาย ชี้แนะ สังคม อยู่บนฐานของการบูรณาการตามยุทธศาสตร์หลัก

“สานสามพลัง” หรือ “ไตรพลัง” คือพลังปัญญา พลังนโยบาย และพลังสังคม ทำงานสอดประสานร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ทุกคนในสังคมไทยมี

สุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน

ได้แก่

กาย จิต ปัญญา และสังคม

การสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นต้องมีวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดโครงสร้างแผนเพื่อให้เกิดการบริการจัดการและเน้นให้เกิดการทำงานแนวราบที่เป็นวิธีการทำงานที่สำคัญของสสส. สามารถจำแนกวิธีการทำงานออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้เหมาะสมต่อบริบทของงานและเสริมการบูรณาการระหว่างแผน ดังนี้

1) แผนเชิงประเด็น

เน้นการทำงานยุทธศาสตร์เชิงลึก พัฒนางานวิชาการและนวัตกรรมให้ทันกับปัจจัยเสี่ยงที่มีพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบกับประชากรในวงกว้าง 

2) แผนเชิงกลุ่มประชากรและองค์กร

เน้นการพัฒนาศักยภาพพัฒนาเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

3) แผนเชิงพื้นที่

เน้นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชุมชน พื้นที่ เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาสุขภาพ เพื่อให้เกิดกลไกการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่ชุมชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับกับบริบทของพื้นที่และชุมชน

4) แผนเชิงระบบ

เป็นกลุ่มแผนที่ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาระบบกลไกทางสังคมและสุขภาพร่วมกับเจ้าภาพหลัก เพื่อให้เกิดการทำงาน เชิงระบบอันจะทำให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง

topic-title

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อสุขภาวะที่ดี

พันธกิจ

จุดประกาย กระตุ้น สานและ

เสริมพลังบุคคล ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ

และสร้างสรรค์ระบบสังคมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

1. ยาสูบ

2. สุราและสิ่งเสพติด

3. อาหาร

4. กิจกรรมทางกาย

5. ความปลอดภัยทางถนน

6. สุขภาพจิต

7. มลพิษจากสิ่งแวดล้อม

8. ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ไตรพลัง (พลัง

นโยบายพลังความรู้ พลังสังคม)

1. ส่งเสริมวิชาการและนวัตกรรม

2. สานพลังภาคีและเครือข่าย

3. พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน 

องค์กร

4. พัฒนากลไกทางนโยบายสังคม 

และสถาบัน

5.   สื่อสารสังคม

การจัดโครงสร้างแผนและ
กลไกสนับสนุน

โครงสร้างแผน

1. เชิงประเด็น

2. เชิงพื้นที่

3. เชิงองค์กรและกลุ่มประชากร

4. เชิงระบบ

กลไกสนับสนุน

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และภาคีเครือข่าย

2. การสนับสนุนโครงการ

3. ระบบข้อมูลและการจัดการ

ความรู้

4. การกำกับ ติดตาม 

และประเมินผล

5. ระบบงาน ดิจิทัล-ไอที

หนังสือที่ระลึกงาน 20 ปี เล่มยุทธศาสตร์แผน 10 ปี 3 ปี

การกำเนิด สสส.

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ www.thairath.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน และปลอดภัย

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สสส. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สสส. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สสส. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า