27 พฤศจิกายน 2023

Time

8:30 am - 3:00 pm
แชร์

Infodemic Literacy Forum เสวนาสาธารณะรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ ครั้งที่ 1

(ร่าง) กำหนดการ

Infodemic Literacy Forum เสวนาสาธารณะรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ #1

โดย: โคแฟค (ประเทศไทย) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 201 สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม

โดย คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

09.30 – 10.00 น. ชมซีรีย์ คลิปสั้น : การหาความจริงร่วมเรื่องโรคมะเร็ง
10.00 – 11.30 น. การเสวนา หัวข้อ ‘เมื่อความเชื่อ VS ความจริง เราควรรับมือข้อมูลสุขภาพอย่างไร ’ โดย

• ผู้แทน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ *

• คุณอาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์

แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

• คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง โคแฟค (ประเทศไทย)

• คุณกาญจน์สุดา เอื้ออารีวรกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด

• ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา นักวิจัย องค์การ พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณเพชรี พรหมช่วย

11.30 – 12.00 น. แถลงความร่วมมือ ในการรณรงค์ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพและความร่วมมือกับ บริษัท เจริญเคเบิล

ทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด และโคแฟค (ประเทศไทย)

เปิดตัวฐานข้อมูล Health Disinformation และ Update Line Open Chat ถามตอบ

ร้องเรียนข้อมูลจริงลวง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. เปิดตัว ซีรีย์ รายการ ‘รู้มั้ย by Cofact’ ตัวกรองข้อมูลสุขภาพเพื่อผู้สูงวัยทางช่องยูทูปโคแฟค โดย

คุณเพชรี พรหมช่วย

13.15 – 14.00 น. สาธิตการสร้างความตระหนักและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

โดย ดร.บุศรา ชินสงคราม รองคณบดี คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

14.00 – 15.00 น. อบรมการใช้นวัตกรรมโคแฟค เพื่อการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ โดย ทีมโคแฟค
15.00 น. ปิดการประชุม

โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้แทนโคแฟค ประเทศไทย

หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการติดต่อ

QR Code :
QR Code