19 มกราคม 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

Healthy Organization Day 2024 และพิธีมอบรางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2566

กำหนดการ

Healthy Organization Day 2024

และพิธีมอบรางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง

09.10 – 09.15 น. โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน

• หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

• การจัดการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ

• ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ประธานหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

09.15 – 10.35 น. แถลงบทบาท และความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิด “องค์กร สุขภาพดี” (Healthy Organization) ในประเทศไทย

• การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• ยุทธศาสตร์การจัดการ NCDs กลุ่มวัยทำงานใน ประเทศไทย

โดย นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

• บทบาทของ WHO ในการสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในประเทศไทย

Dr. Olivia Nieveras, Medical Officer for Non-Communicable Disease

• มาตรการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการ

โดย ศ.คลินิก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา คณะกรรมการการแพทย์ สำนักงาน ประกันสังคม

• การสร้างเสริมสุขภาพ ในมิติการจัดประชุม/นิทรรศการ และการ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนยั่งยืน

โดย คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ

• บทบาทของภาคเอกชน ใน การให้บริการโดยคำนึงถึงมิติสุขภาพของผู้ใช้บริการ

โดย คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธาน เจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

10.35 – 10.45 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
10.45 – 11.10 น. Exercise and healthy break และเยี่ยมชมบูทกิจกรรม
11.00 – 11.55 น. พิธีมอบรางวัล
11.55 – 12.00 น. กล่าวสรุปปิด

โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code