02 เมษายน 2024

Time

9:00 am - 3:00 pm
แชร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม

(ร่าง)กำหนดการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุม 10-9  ชั้น 10  ตึก กระทรวงยุติธรรม

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.15 น. การเสวนาเพื่อถอดบทเรียนโมเดลการจัดเก็บสารพันธุกรรม “จากประสบการณ์สู่งานเครือข่ายหน่วยจัดเก็บสารพันธุกรรม”

วิทยากร

1. ผู้แทนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

2. ผู้แทนโรงพยาบาลตราด

3. ผู้แทนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

4. ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

5. ผู้แทนที่ว่าการอำเภอกาบเชิง

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 -12.00 น. การเสวนา “ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อการปฏิบัติงานขององค์กรเครือข่าย”

วิทยากร

1. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

2. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

4. ผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

5. ผู้แทนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

6. ผู้แทนเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิอุบลราชธานี

7. ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. ซักซ้อมขั้นตอนการรับมอบเกียรติบัตร
13.30 – 15.00 น. ประธานในพิธี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ถึงบริเวณพิธี

• กล่าวรายงาน

โดย ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

• กล่าวเจตนารมณ์ การสนับสนุนและความร่วมมือในอนาคต โดย

– รองอธิบดีกรมการปกครอง

– รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

– นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

• ถ่ายภาพร่วมกัน

• พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรองค์กรและบุคคลดีเด่น

• ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 9 หน่วยงาน (ตาม MOU)

• ประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 22 องค์กร

• รางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

• ประธานในพิธีกล่าวมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

• ถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code