15 มีนาคม 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ

กำหนดการ

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนเรียนรู้สุขภาวะ สสส.

10.00 – 11.00 น. เสวนาหัวข้อ : หลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) กับการต่อยอดและผลักดันสู่การนำไปใช้จริง

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์

อธิบดีกรมพลศึกษา / ที่ปรึกษาโครงการฯ

• ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ / ที่ปรึกษาโครงการฯ

• ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกาย / ที่ปรึกษาโครงการฯ

• ศ.เจริญ กระบวนรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา / ที่ปรึกษาโครงการฯ

• ดร.สามารถ รัตนสาคร

ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ

 

11.00 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ : พัฒนาสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนร่วม

ผู้ร่วมเสวนา

• นางภรณี ภู่ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• ดร.จิตตวดี ทองทั่ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี / ผู้เชี่ยวชาญโครงการ

12.00 – 12.30 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมทางกายประกอบเพลงประเภททีม / ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code