29 มิถุนายน 2023

Time

9:00 am - 4:00 pm
แชร์

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

กำหนดการ

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอิงนคร โรงแรม พักพิง อิง ทาง บูติค โฮเทล

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์

โดย นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการ มูลนิธิสุขภาพไทย/หัวหน้าโครงการ

09.10 – 10.30 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

• จังหวัดเชียงราย

• จังหวัดแพร่

• จังหวัดอุดรธานี

• จังหวัดพัทลุง

• จังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนซักถาม

10.30 – 10.45 น. พักเบรก
10.45 – 11.15 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน (โครงการแพทย์ทางร่วม)

จังหวัดสตูล และสงขลา

11.15 – 12.15 น. รับฟังข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

วิทยากร

• ผู้แทนจาก สปสช. (กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.)

• ผู้แทนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 7

• นายแพทย์ประพจน์ เกตรากาศ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

• ดร.อุษา กลิ่นหอม นายกสมาคมการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท

ผู้ดำเนินรายการ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ มูลนิธิสุขภาพไทย

12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 16.00 น. วางแผนการทำงานในระยะเวลาโครงการที่เหลืออยู่ และระดมความคิดเห็นการทำงานในอนาคต

ผู้ดำเนินรายการ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ มูลนิธิสุขภาพไทย

ปิดการประชุม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code