15 กันยายน 2023

Time

8:00 am - 12:30 pm
แชร์

โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ขององค์กรอุดมศึกษาสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม : เวทีถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคม

กำหนดการ

โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ขององค์กรอุดมศึกษาสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม :

เวทีถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น.

ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
09.00 – 09.10 น. รับชมวิดิทัศน์ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
09.10– 09.25 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดกิจกรรม โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้รับผิดชอบโครงการ

09.25 – 10.30 น. อภิปราย หัวข้อ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคม โดย

(1) พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(4) ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์

รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาะ (สสส.)

(5) คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาะ (สสส.)

10.30 – 11.30 น. กิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับการสร้างองค์กรอุดมศึกษาสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม โดย

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(4) คณะอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ขององค์กรอุดมศึกษาสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม

และ (5) ผู้แทนจากสภานิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11.30 – 11.45 น. สรุปแนวนโยบายการพัฒนาองค์กรสุขภาวะกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ สสส.

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.45 – 11.55 น. กล่าวสรุปภาพรวมของกิจกรรม

โดย อาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11.55 – 12.00 น. กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมและกล่าวปิดกิจกรรม โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้รับผิดชอบโครงการ

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code