11 ตุลาคม 2022

Time

8:30 am - 12:30 pm
แชร์

แถลงผลสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565 และเวทีสัมมนา Child Grooming : ล่อลวงเด็กออนไลน์ ภัยร้ายที่ต้องจบ

กำหนดการ

แถลงผลสำรวจสถานการณ์เด็กับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565 และเวทีสัมมนา

Child Grooming : ล่อลวงเด็กออนไลน์ ภัยร้ายที่ต้องจบ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุม Sorrento ชั้น 3 อาคาร Grand Palazzo เดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.10 น. พิธีเปิด

โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

09.10 – 09.20 น. การขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กออนไลน์ของ สสส. และภาคีเครือข่าย
09.20 – 09.30 น. บทบาท ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการปกป้อง คุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

โดย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

09.30 – 09.45 น. เสียงจากเด็ก ผลสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ 2565

โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

09.45 – 10.00 น. 7 ขั้นตอน Child Grooming ภัยที่เด็กต้องรู้ทัน

โดย อ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา มูลนิธิศานติวัฒนธรรม

10.00 – 10.30 น. ความรุนแรงของปัญหา Child Grooming

โดย

– ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

– พลตำรวจตรี นิเวศ์ อาภาวศิน ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรารมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น. สัมมนา Child Grooming ล่อลวงเด็กออนไลน์ ภัยร้ายที่ต้องจบ จะจบเรื่องนี้กันอย่างไร

ดำเนินรายการโดย คุณชญตร์ มุกดาหาร นักข่าวช่อง 3

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code