03 เมษายน 2024

Time

10:30 am - 1:30 pm
แชร์

แถลงข่าว ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

กําหนดการ

แถลงข่าว ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.30 – 13.30 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

10.30 น. ลงทะเบียน
11.30 น. การแถลงข่าว ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน)

ผู้ร่วมแถลงข่าว

• นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

•  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

• ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

• นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค

• ผู้แทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

12.30 น. สื่อมวลชนซักถาม
13.00 น. ชมนิทรรสการ
13.30 น. จบการแถลงข่าว

 

QR Code :
QR Code