20 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ Location Name
แชร์

แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม DMIND Application สำหรับคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

กำหนดการ
งานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม DMIND Application สำหรับคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00–14.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬำลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 – 12.30 น.     ลงทะเบียน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
12.30 – 12.35 น.     รับชม VTR แนะนำ DMIND Application
12.35 – 13.15 น.     เสวนา เรื่อง “โรคซึมเศร้ากับเทคโนโลยี DMIND” และ VTR สาธิตการใช้งาน DMIND Application
                                           – รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
– รศ.ดร.พีรพล เวทีกูล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
– พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
– คุณเตชินท์ พลอยเพชร (ดีเจมะตูม)
13.15 – 13.40 น.      แถลงข่าวเปิดตัว DMIND Application และความร่วมมือในการผลักดันนวัตกรรมการแพทย์
                                 เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมได้จริง
– รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
– พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
– อ.ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนวัตกรรม จุฬาฯ
– ศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
– นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
                                ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม
13.40 – 13.45 น.     ถ่ายภาพ และมอบของที่ระลึก
13.45 – 14.00 น.     สื่อมวลชนซักถาม
14.00 น.                 เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว
QR Code :
QR Code