28 มิถุนายน 2024

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติ

กำหนดการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับนานาชาติ

(Exchanging Forum on International Alcohol Control Policy)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 สสส.

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. เปิดการประชุม

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.30 – 10.00 น. Special talk I : ความท้าทายในจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออลในระดับนานาชาติและระดับประเทศ และทิศทางในอนาคต (Challenges in addressing alcohol-related problems at international and national levels and way forward)

โดย Mr. Dag Rekve, World Health Organization, Switzerland

10.00 – 10.15 น. Special talk II : บทบาทของนโยบายแอลกอฮอล์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Roles of alcohol policy in country economy and social development)

โดย Prof. Jurgen Rehm, Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Canada

10.15 – 10.30 น. Special talk III : กรณีศึกษาประโยชน์และต้นทุนผลกระทบของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยามราตรีด้วยการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศ (International experiences on costs vs benefits of extending alcohol sale hours for the night-time economy)

โดย Prof.Thomas F. Babor, University of Connecticut School of Medicine

10.30 – 10.45 น. Special talk IV: แนวนโยบายในการควบคุมทำกิจกรรมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริบทโลก (Policy approaches for regulating alcohol marketing in a global context)

โดย Prof. David Jernigan, Boston University School of Public Health, USA

10.45 – 12.00 น. ช่วงถาม-ตอบและ อภิปราย (Q&A  and discussion)

โดย ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

QR Code :
QR Code