30 พฤษภาคม 2024

Time

9:00 am - 1:00 pm
แชร์

เวทีเสวนา “เราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร” และ แถลงผลวิจัย แนวทางขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและระบบสื่อ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

(ร่าง) กำหนดการ

เวทีเสวนา “เราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร” และ

แถลงผลวิจัย แนวทางขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและระบบสื่อ

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุม Siam Meeting Room 1-3 โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม กรุงเทพฯ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน โดย นางญาณี รัชต์บริรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

09.45 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ กสทช. กับความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

10.00 – 10.15 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
10.15 – 10.30 น. ชมวิดีทัศน์ และ แถลงผลวิจัย แนวทางขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล และระบบสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

โดย ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

10.30 – 12.00 น. เวทีเสวนา เราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและสร้างเสริมสุขภาวะ ได้อย่างไร

• นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช.

• นายพฤฒิพงศ์ พัวศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม สดช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุช ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

• ผู้แทนจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดำเนินรายการโดย ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช

12.00 น. ส่งมอบข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลให้กับหน่วยงาน

 

QR Code :
QR Code