11 พฤษภาคม 2023

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีเสวนารู้ทันสื่อการเมือง “นโยบายขอเสียงผู้สูงอายุ” ก่อนเลือกตั้ง ปี 2566

กำหนดการ

เวทีเสวนารู้ทันสื่อการเมือง “นโยบายขอเสียงผู้สูงอายุ” ก่อนเลือกตั้ง ปี 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ห้อง THA Town Hall ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวที

โดย คุณวันชัย บุญประชา

10.15 – 11.00 น.

 

Workshop  ความเห็นและเหตุผลต่อนโยบายจาก…เสียงผู้สูงอายุ

โดย อาจารย์จิราณี  พันมูล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ประพันธ์  โพธิ์พูนพรหม    มหาวิทยาลัยเกริก

11.00 – 12.0 น. เสวนา รู้ทันสื่อการเมือง “นโยบายขอเสียงผู้สูงอายุ” ก่อนเลือกตั้ง ปี 2566

ร่วมเสวนาโดย

1.     คุณสุภิญญา   กลางณรงค์      ผู้ร่วมก่อตั้ง COFACT.ORG

2.     นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

3.     คุณอรุณี  ศรีโต  อดีตผู้นำสหภาพแรงงานไทยเกรียง / อดีตประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี

ดำเนินรายการโดย คุณนันทิยา  จิตตโสภาวดี

12.00 – 13.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code