07-09 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

(ร่าง) กำหนดการ
เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน
วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2565
ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนรวมพล “คนสร้างสุข”
09.00 – 09.30 น.     เปิดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”
09.30 – 10.00 น.     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดเวที รายงานสถานการณ์ “การสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”
   โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์* ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.00 – 10.30 น.     ชี้นำ “เพิ่มขีดความสามารถให้ชุนชมท้องถิ่นจัดการตนเองได้”
  โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 (สสส.)
10.30 – 11.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ “ร่วมสร้างสุขภาวะประเทศไทย”
  โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล* ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11.00 – 12.30 น.     เวทีเสวนา “บทเรียนจากวิกฤต สู่การสานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชนให้ยั่งยืน”
โดย
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน* กระทรวงมหาดไทย
• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* กระทรวงมหาดไทย
• ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) *
• รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.)
ดำเนินการเสวนาโดย : นายกิตติ สิงหาปัด* ผู้ประกาศข่าวรายการข่าว 3 มิติ
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องย่อยที่ 1 “สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน”
13.15 – 13.30 น.     ลงทะเบียนรวมพล “คนรักษ์เด็ก”
13.30 – 14.30 น.     ชี้นำ “ประมวลการนำใช้เครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ”
โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก
 เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4 สสส.)
ชี้นำ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น”
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.30 – 15.30 น.    เสวนา Best and Success
• รูปแบบงาน
โดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
• รูปแบบเงิน
โดย นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
• รูปแบบคน
โดย นางสาวนูรือมา ลายามุง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
• รูปแบบครอบครัว
โดย นางสุนันทา มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ดำเนินการเสวนาโดย : นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4 สสส.)
15.30 – 17.30 น.     ฐานการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1) เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2) เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
3) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
4) องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
5) องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
6) เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7) องค์การบริการส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
8) องค์การบริการส่วนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ห้องย่อยที่ 2 “สานพลัง เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ”
13.15 – 13.30 น.     ลงทะเบียนรวมพล “คนปลอดโรค”
13.30 – 13.50 น.     รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น
 โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
13.50 – 14.10 น.     ชี้นำ “บทบาทชุมชนกับการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น”
โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ* กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 (สสส.)
14.10 – 15.30 น.     เสวนา Best and Success
• แผนควบคุมโรคติดต่อโดยการมีส่วนร่วม
โดย นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
• การบริหารจัดการระบบการควบคุมโรคโดยชุมชนมีส่วนร่วม
โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
• การบริหารเครือข่ายและอาสาสมัคร
โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
• การจัดการอาหารและช่วยเหลือกรณีต่างๆ
โดย นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
• Fast Team (SRRT)
โดย นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินการเสวนาโดย : นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย* ผู้ประกาศข่าวรายการ The Reporters
15.30 – 17.30 น.    ฐานการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1) เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3) เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
4) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
6) เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
7) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
8) เทศบาลตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
9) องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
10) เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
11) องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
12) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
13) เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
14) องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
15) เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
16) องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
17) องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
18) เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
19) เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
20) เทศบาลตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
21) องค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
22) องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ห้องย่อยที่ 3 สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพจิต กลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน
13.15 – 13.30 น.     ลงทะเบียนรวมพล “คนอาสา”
13.30 – 13.50 น.     ชี้นำ “การเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเสริมสุขภาพจิต”โดย กรมสุขภาพจิต* กระทรวงสาธารณสุข
13.50 – 15.30 น.     เสวนา Best and Success
• รูปธรรมตอบสนอง มาตรา 33 มาตรา 35
โดย นางเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
• สร้างศักยภาพช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช
โดย นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
• มาตรการชุมชนท้องถิ่นร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช
โดย นายเกียรติศักดิ์ เภาโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดย นางบุณยานุช เก่งการ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดำเนินการเสวนาโดย : นายชาติวุฒิ วังวน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2 สสส.)
15.30 – 17.30 น.    ฐานการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
3) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
4) องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5) เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
6) องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
7) ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
8) ชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
9) ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
10) LGBT น้ำกว๊านสีรุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ห้องย่อยที่ 4 “สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน”
13.15 – 13.30 น.     ลงทะเบียนรวมพล “รวมพลอิ่มดี… มีสุข”
13.30 – 13.50 น.    ชี้นำ “สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น”
โดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์* ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13.50 – 15.30 น.    เสวนา Best and Success
• เครือข่ายอาหารปลอดภัยเขตเมือง
โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
• ระบบการจัดการอาหารชุมชน
โดย นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
• การจัดการอาหารในภาวะวิกฤติ
โดย นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
• สวนผักคนเมือง
โดย นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา ผู้จัดการโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
ดำเนินการเสวนาโดย : นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม* ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ : สำนัก 5 (สสส.)
15.30 – 17.30 น.    ฐานการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1) เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
4) เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
5) ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
6) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
7) องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
8) โรงพยาบาลเชียงแสน (โรงพยาบาลสีเขียว) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
9) สงขลาโมเดล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10) สถานีเกษตรแบ่งปัน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
11) พัฒนาความเชื่อมโยงอาหารปลอดภัยและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
คณะทำงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
ห้องฝึกอบรม
13.15 – 17.30 น.     การนำใช้เครื่องมือ “สื่อสุขภาวะชุมชน” Dinner Talk : Encouraging Resiliency Leadership
18.00 – 18.15 น.    ลงทะเบียนและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
18.15 – 18.30 น.    รู้จัก…แผนสุขภาวะชุมชน
โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.)
Dinner Talk : Encouraging Resiliency Leadership
18.30 – 19.00 น.   รู้จริง…บทบาทท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
19.00 – 19.30 น.    รู้ใจ…ผู้นำขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนรวมพล “คนสร้างสุข”
09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ “บูรณาการให้พื้นที่เป็นฐานการสร้างเสริมสุขภาพ”
โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.)
09.30 – 10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจ “ชุมชนท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 สร้างสุขภาวะชุมชน”
โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.00 – 10.30 น.   ถ่ายทอดจากใจ “รางวัล Dr. LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health”
โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
10.30 – 12.30 น.    เวทีเสวนา “สานพลัง ร่วมสร้างสุขภาวะของประเทศไทย”
• การพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้การถ่ายโอน
โดย ดร.ศุทธา แพรสี ประธานเครือข่าย ประธานชมรมถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
• เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่กับสุขภาวะทางจิต
โดย อยู่ระหว่างประสานงาน
• แก้หนี้ครัวเรือน
โดย อยู่ระหว่างประสานงาน*
• สื่อสารสัมพันธ์ชุมชน
โดย อยู่ระหว่างประสานงาน*
ดำเนินการเสวนาโดย อยู่ระหว่างประสานงาน*
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องย่อยที่ 5 “สู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ”
13.15 – 13.30 น.    ลงทะเบียนรวมพล “คนปลอดควัน”
13.30 – 13.50 น.    ชี้นำ “ชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบได้อย่างไร”
โดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย* ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพภาคีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
13.50 – 15.30 น.    • ถกแถลงศักยภาพชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
โดย รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช* คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• กฎหมายและนโยบายสู่การสร้างรูปธรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน
โดย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์* ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
• สสส. กับการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย นางรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1 สสส.)
15.30 – 17.30 น.    ฐานการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1) เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2) เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3) เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4) องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง
5) เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
6) เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
7) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
8) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
9) เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
10) เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
11) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
12) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
13) เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
14) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
15) องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
16) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
17) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
18) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
19) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
20) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ห้องย่อยที่ 6 “สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน”
13.15 – 13.30 น.    ลงทะเบียนรวมพล “คนตำบลขับขี่ปลอดภัย”
13.30 – 13.50 น.    รายงานสถานการณ์กับการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.)
13.50 – 14.10 น.     ชี้นำ “บทบาทชุมชนท้องถิ่นในการลดอุบัติเหตุ”
 โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์* ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
14.10 – 15.30 น.     เสวนา Best and Success
• แก้ไขจุดเสี่ยง
โดย นายยุทธนา รัตนมณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
• รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
โดย นายเนตรชนก แสงเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
• การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายขับขี่ปลอดภัย
โดย นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
• ศพด.ลดอุบัติเหตุ
โดย นางบัวแก้ว หล่ออ้าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินการเสวนาโดย : นางสาวนิตยา กีรติเสริมสิน* ผู้สื่อสารช่อง Thai PBS
15.30 – 17.30 น.     ฐานการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2) เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
3) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
4) เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
5) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
6) เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
7) องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
8) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
9) เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
10) องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
11) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
12) กองร้อยน้ำหวาน อบต.ท่าชัก ตำบลท่ารัก
ห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ”
13.15 – 13.30 น.     ลงทะเบียนรวมพล “รวมพลคนสูงวัยสร้างเมือง”
13.30 – 13.50 น.     ชี้นำ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน”
โดย แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ* เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
13.50 – 15.30 น.     เสวนา Best and Success
• การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดย นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
• โรงเรียนผู้สูงอายุ
โดย นายจิรทีป ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
• การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
โดย นายยาการียา ชิมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
• แผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ
โดย นางนัยนา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ดำเนินการเสวนาโดย : นางภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9 สสส.)
15.30 – 17.30 น.     ฐานการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2) เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
3) องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
4) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
5) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
6) องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
7)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
8) เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
9) เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10) องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ห้องย่อยที่ 8 “สานพลัง จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน”
13.15 – 13.30 น.     ลงทะเบียนรวมพล “คนรักษ์โลก”
13.30 – 13.50 น.     ชี้นำ “บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม”
โดย นายศรีสุวรรณ ควรขจร* กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13.50 – 15.30 น.     เสนอข้อมูล…จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
โดย
• ดร.พลภัทร เหมวรรณ* อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล* นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
• ศ. ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
• นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ* ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่
15.30 – 17.30 น.     ฐานการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
3) เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
5) องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
7) องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
8) ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
9) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
10) เครือข่าย ทสม.สตูล
ห้องฝึกอบรม
13.15 – 17.30 น.     การนำใช้เครื่องมือ “สื่อสุขภาวะชุมชน”
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนรวมพล “คนสร้างสุข”
09.00 – 09.30 น.  ประมวลบทเรียน “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.30 – 11.00 น.     เวทีเสวนา “นวัตกรรมร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน”
นำโดย
• นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์* ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 (สสส.)
• นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 (สสส.)
• ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ* ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 (สสส.)
• นางประภาศรี บุญวิเศษ* ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 (สสส.)
ดำเนินการเสวนาโดย : นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์* ผู้สื่อข่าว
11.00 – 11.30 น.      ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์* ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11.30 – 11.45 น.     ประกาศและมอบเกียรติบัตรศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
มอบโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์* ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11.45 – 12.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ “สร้างสุขภาวะชุมชน สร้างสังคมที่เท่าเทียม”
โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
12.00 – 13.00 น.   ประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”
นำโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้บริหาร สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
13.00 น.                  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*อยู่ระหว่างการประสานงาน
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
QR Code :
QR Code