13 ธันวาคม 2023

Time

8:30 am - 3:00 pm
แชร์

เวทีสมัชชาสุขภาพ เขตหลักสี่ เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตหลักสี่

กำหนดการ

เวทีสมัชชาสุขภาพ เขตหลักสี่

เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตหลักสี่

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม (Magic) 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดเวที สมัชชาสุขภาพเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กล่าวรายงาน

โดย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่

09.30 – 09.45 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.15 น. นำเสนอที่มาและเนื้อหาสาระธรรมนูญสุขภาพเขตหลักสี่

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

10.10 – 12.00 น. กระบวนการพิจารณา ธรรมนูญสุขภาพเขตหลักสี่

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. สานพลังเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต” โดย

• ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน

• ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร หรือผุ้แทน

• ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. หรือผู้แทน

• ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน

ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.00 น. สรุปทิศทางและโอกาสการพัฒนา และขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง

ปิดการประชุม โดย เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code