28 มิถุนายน 2023

Time

8:00 am - 4:00 pm
แชร์

เวทีประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่”

กำหนดการ

เวทีประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่”

จัดโดย เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส.

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 11.10 น. พิธีเปิดงาน
09.00 น. – 09.05 น. การแสดงความสามารถของเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่
09.05 น. – 09.15 น. VTR “จุดจัดการกับการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่”
09.15 น. – 09.18 น. กล่าวรายงาน โดย นางสุวิมล จันทร์เปรมปรุง ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
09.18 น. – 09.30 น. กล่าวเปิด โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
09.30 น. – 11.00 น. มอบโล่และเกียรติบัตร

ช่วงที่ 1 โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2565 (62 โรงเรียน)

ช่วงที่ 2 โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

• โล่ประกาศเกียรติครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ (62 คน)

ช่วงที่ 3 โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.

• โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ยั่งยืน ปี 2565 (13 โรงเรียน)

• โล่ประกาศเกียรติครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ (13 คน)

• โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ ปี 2565 (12 โรงเรียน)

• โล่ประกาศเกียรติครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ (12 คน)

เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณคณะทำงานจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (10 Node)

11.00 น. – 11.10 น. ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
11.10 น. – 11.30 น. รับประทานอาหารว่าง / ชมบูธนิทรรศการ
11.30 น. – 12.30 น. เวทีเสวนา “ความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วยคนพื้นที่”

– เพราะอะไร ครูจึงต้องลุกขึ้นมาขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

โดย นายนคร ตังคะพิภพ กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่*

– สังคมคาดหวังอะไรจากพลังครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

และบุหรี่ไฟฟ้า

โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*

– เส้นทางการขับเคลื่อนงานจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

โดย นางสุวิมล จันทร์เปรมปรุง ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

12.30 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน / ชมบูธนิทรรศการ
13.30 น. – 13.50 น. สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน

โดย ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.50 น. – 15.30 น. เวทีเสวนา “บุหรี่ไฟฟ้าวิกฤตสุขภาพเยาวชน”

– ภาวะการเสพติดนิโคตินในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)*

– สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในมุมมองของคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

– รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ล่อลวงเยาวชน

โดย ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ผู้จัดการโครงการพัฒนา ขยายผล เฝ้าระวังและจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เสี่ยงสุขภาพ

– บุหรี่ไฟฟ้าผลกระทบต่อสุขภาพเยาวชน

โดย ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

15.30 น. – 16.00 น. อภิปรายและซักถาม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code