28 พฤษภาคม 2024

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา และเปิดตัวหนังสือเส้นทางผู้นำสุขภาพ

กำหนดการ

กิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา”

โครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุข สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ บริเวณห้องโถงทางเข้า ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 พิธีเปิดกิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา”

• รับชมวีดีทัศน์ ผลงานของโครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุข

• กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในรัฐสภา

โดย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)/ผู้แทน

• กล่าวรายงานโดย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

• กล่าวเปิดงานโดย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา

14.00 – 14.30 น. มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โดย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

14.30 – 15.00 น. แนวทางการดูแลสุขภาพตามหนังสือ “เส้นทางสู่ผู้นำสุขภาพ”

โดย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)/ผู้แทน

พิธีเปิดตัวหนังสือ “เส้นทางสู่ผู้นำสุขภาพ”

โดย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

15.00 – 16.00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการสุขภาพ จากภาคีเครือข่าย

– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

– กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

– กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

– กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

– กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code