28 ตุลาคม 2022

Time

8:00 am - 4:30 pm
แชร์

เปิดตัวโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(ร่าง) กำหนดการ

เปิดตัวโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

08.00 – 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น. รับชมวีดิทัศน์โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดตัวโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

– กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

– กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย นายขจิต ชัชวานิชย์ปลัดกรุงเทพมหานคร

– กล่าวเปิดตัวโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

09.30 – 10.00 น. พิธีมอบเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 แก่สถานศึกษาต้นแบบ

มอบโดย พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส.

รับมอบโดย นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และสัมภาษณ์สื่อมวลชน

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. ผู้อำนวยการและครูจากสถานศึกษาเข้าฐานจากการแบ่งกลุ่ม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ผู้อำนวยการและครูจากสถานศึกษาเข้าฐานจากการแบ่งกลุ่ม (ต่อ)
16.00 – 16.30 น. ปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร แก่สถานศึกษา

 

หมายเหตุ : การอบรมปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด และกำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code