15-16 มกราคม 2022

Time

9:30 am - 6:00 pm
ณ ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ. เมือง จ.นนทบุรี  (FACEBOOK LIVE สวนผักคนเมือง : ปลูกเมืองปลูกชีวิต)
แชร์

เทศกาลข้าวใหม่ 2565 จากต้นทางหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน สู่ข้าวใหม่กรุ่นกลิ่นในจาน

กำหนดการ
เทศกาลข้าวใหม่ 2565 “จากต้นทางหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน สู่ข้าวใหม่กรุ่นกลิ่นในจาน”
ระหว่างวันที่ 15 – 16  มกราคม  2565  เวลา 09.30 – 18.00 น.
ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ. เมือง จ.นนทบุรี
(FACEBOOK LIVE สวนผักคนเมือง : ปลูกเมืองปลูกชีวิต)
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 
07.00 – 09.00 น.     ทำบุญตักบาตรข้าวใหม่  ทำบุญเลี้ยงพระ
09.30 – 10.00 น.     เปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โดย คุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
10.00 – 11.00 น.     ล้อมวงคุย“ทางฝันวันนี้ของข้าวพื้นบ้านไทย” (FACEBOOK LIVE)
  กับอาจารย์เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญ
ดำเนินรายการโดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
11.00 – 12.00 น.     ชิมข้าวใหม่ “ร้อยรสจากรวง” (FACEBOOK LIVE)ชวนลองลิ้มชิมรสโดย คุณแก้วตา ธัมอิน
12.00 – 13.30 น.     ล้อมวงกินข้าว เล่าเรื่องในนา (ข้าวใหม่กับแกงพื้นบ้าน จาก 4 ภูมินิเวศ)ชวนล้อมวงกินโดย คุณกฤช เหลือลมัย
13.30 – 14.30 น.     ห้องที่ 1 workshop เส้นขนมจีนจากแป้งข้าวพื้นบ้าน (FACEBOOK LIVE)
โดย คุณพรชัย คงพิรุณ ตลาดฟาร์มฝันปันสุข จ.นครสวรรค์
14.00 – 16.00 น.     ห้องที่ 2  วงคุยบทเรียนชาวนา ร่วมแก้ปัญหาการผลิต (FACEBOOK LIVE)
• คุณดาวเรือง พืชผล  ชาวนาจังหวัดยโสธร
• คุณภาคภูมิ  อินทร์แป้น  ชาวนาจังหวัดสุรินทร์
• คุณณรงค์  กลิ่นถือศีล  ชาวนาจังหวัดนครปฐม
• คุณอุดม สวัสดี  ชาวนาจังหวัดนครปฐม
• คุณกนกพร ดิษฐกระจันทร์  ชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี
• คุณณฐา ชัยเพชร  ชาวนาจังหวัดสงขลา
• คุณสุพจน์ หลี่จา  ชาวนาจังหวัดเชียงราย
• คุณสุเมธ ปานจำลอง  กลุ่มช่างชาวนา*
• ดร.จตุพร เทียรมา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
• ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินรายการโดย คุณสุภา ใยเมือง และ รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
09.30 – 10.00 น.     เปิดงานเทศกาลข้าวใหม่วันที่สอง เปิดตลาดข้าวชาวนา & City Farm Market
10.00 – 11.00 น.     ห้องที่ 1 : workshop คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสาน…อาหารจากข้าวพื้นบ้าน (FACEBOOK LIVE)
โดย เชฟแม็กซีน อินธิพร แต้มสุขิน
10.00 – 12.00 น.   ห้องที่ 2 เสวนา “ที่มาของพันธุ์ข้าว จากชาวนานักปรับปรุงพันธุ์” (FACEBOOK LIVE)
• คุณนพดล มั่นศักดิ์  เครือข่ายโรงเรียนชาวนา นครสวรรค์
• คุณสุขสันต์ กันตรี  มูลนิธิข้าวขวัญ
• คุณณคนึงจิต บัดแก้ว  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรฮักน่าน
• คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  มูลนิธิชีววิถี
• ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มมพฤกษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ดร.บุญรัตน์ จงดี  นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
11.00 – 12.00 น.    ชิมข้าวใหม่ “ร้อยรสจากรวง” (FACEBOOK LIVE)
ชวนลองลิ้มชิมรส โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และ คุณแก้วตา ธัมอิน
12.00 – 13.00 น.     ล้อมวงกินข้าว เล่าเรื่องในนา (ข้าวใหม่ ปลามันจาก 4 ภูมินิเวศ )ชวนล้อมวงกิน โดย คุณกฤช เหลือลมัย
13.00 – 15.00 น.     เสวนา “อนาคตของข้าวพื้นบ้านบนโต๊ะอาหารของคนรุ่นใหม่” (FACEBOOK LIVE)
• เชฟแม็กซีน อินธิพร แต้มสุขิน คนกินข้าวเพื่อชาวนา
• คุณอาญาสิทธิ์ เหล่าชัย ลูกชาวนาผู้กลับมาทำนาและตลาดข้าวแบบอารยะ
• ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ
• คุณสุพจน์ หลี่จา ชาวนาผู้รักษาวัฒนธรรมอาหารและท้องถิ่น
• คุณดาวเรือง พืชผล ชาวนานักปรับปรุงพันธุ์จังหวัดยโสธร
• คุณณัฑฐวรรณ อิสระทะ ชาวนาและห้องเรียนท้องนาเขาคูหา สงขลา
ดำเนินรายการโดย คุณนคร ลิมปคุปตถาวร
หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างประสานงาน
ลานกิจกรรมเด็ก และครอบครัว หุงข้าวใหม่หลากหลายสีสันด้วยเตาฟืน
วันที่ 15 มกราคม 65
รอบที่ 1 : 11.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 : 13.30 – 14.30 น.
รอบที่ 3 : 15.00 – 16.00 น.
วันที่ 16 มกราคม 65
รอบที่ 1 :  10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 2 :  13.30 – 14.30 น.
• โซนตลาดข้าวใหม่ และผลผลิตทางการเกษตรในวิถีธรรมชาติ อาทิ ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ประมงพื้นบ้าน อาหารแปรรูป อาหารพร้อมทาน ของใช้ในชีวิตประจำวัน เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าจากเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สวนผักคนเมือง และ City Farm Market กว่า 30 บูธ เปิดจำหน่าย 09.30 – 18.00 น.
• โซนชิมข้าวใหม่ “ร้อยรสจากรวง” กว่า 50 สายพันธุ์ **พิเศษสุดๆ เปิดตัวข้าวใหม่เป็นที่แรก  จำนวน 2 สายพันธุ์  ได้แก่ ข้าวชมนาด จังหวัดนครสวรรค์ และ ข้าวเบายอดม่วง จังหวัดตรัง
• โซนนิทรรศการเรื่องราวของข้าว ชาวนา และอนาคต
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code