23 มกราคม 2024

Time

1:00 pm - 3:30 pm
แชร์

หน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ Kick off โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลกลาง

เป็นหน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร

13.00 – 13.30 น. – ลงทะเบียน

– รับประทานอาหารว่าง

13.30 – 13.40 น. ชมวีดีโอ การดำเนินงานแก้ปัญหาคนไทยไร้สิทธิ
13.40 – 14.00 น. กล่าวรายงาน โดยแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

13.00 – 15.00 น. การเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ให้กลุ่มเป้าหมาย   
14.00 – 15.00 น. แถลงข่าว และพิธีเปิดงาน Kick off รพ.สิรินธร รพ.เวชการุณย์รัศมิ์และ รพ.กลางเป็นหน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) โซนกรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร

– รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

– นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.

– แพทย์หญิงปานใจ  โวหารดี ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

– นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

15.00 – 15.30 น. – ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

– เยี่ยมชมการเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ให้กลุ่มเป้าหมาย

– สัมภาษณ์ผู้บริหาร  

– เยี่ยมชมคลินิก “นิติพันธุศาสตร์”

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code