09 มีนาคม 2022

Time

2:00 pm - 4:00 pm
แชร์

สัมมนาเรื่อง Salt restriction for hypertension and kidney diseases : from innovations to policy

สัมมนาเรื่อง Salt restriction for hypertension and kidney diseases : from innovations to policy

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “Salt restriction for hypertension and kidney diseases: from innovations to policy”
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco webex
14.00 – 14.15  น.   ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร
หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายหัวข้อ Introduction: Salt in hypertension and kidney disease
14.15 – 14.35 น.    ผศ. ดร.ชนิดา ปโชติการ
นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
บรรยายหัวข้อ Novel salt substitutes
14.35 – 14.55 น.    รศ. ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายหัวข้อ Salt meter and other devices to reduce salt intake
14.55 – 15.15 น.    รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายหัวข้อ Salt intake in Thais and effect of salt meter use
15.15 – 15.35 น.     ดร. นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
บรรยายหัวข้อ Salt Restriction: Population based policy and practices
15.35 – 16.00 น.   Q&A
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/NoqUyRb6QceRvsAw8
สัมมนาเรื่อง Salt restriction for hypertension and kidney diseases : from innovations to policyQR code ลงทะเบียน
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code