25-26 พฤษภาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ
แชร์

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15
“ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”

15th Thailand Road Safety Seminar :
New decade, New normal, Safe driving is priority

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน (หน้าห้อง Vayupak 2-3)
09.00 – 09.10 น.     วีดิทัศน์เปิดงาน (ห้อง Vayupak 1)
09.10 – 09.40 น.     พิธีเปิด
มอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards
09.40 – 10.00 น.     ปาฐกถาเปิดงาน “บทบาทผู้นำประเทศ”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
10.00 – 10.40 น.     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน
– ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการวิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน
10.40 – 12.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ
– บทบาทการขับเคลื่อนสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน (ภาคประชาสังคม)
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
– Accountability
โดย WHO-Thailand
– ทิศทางแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
โดย นายวิทยา จันทน์เสนะ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ทิศทางประเทศไทยสู่ความปลอดภัยทางถนน
โดย กระทรวงคมนาคม
ดำเนินรายการโดย นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
และรองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมนิทรรศการ
13.00 – 16.00 น.     ห้องย่อยที่ 1 ปรับทั้งระบบเพื่อจักรยานยนต์ปลอดภัย (ห้อง Vayupak 3)
Session 1 : (13.00 – 13.10 น.)
กล่าวต้อนรับ และนำสู่การสัมมนาฯ
พิธีกร โดย นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล
Session 2 : (13.10 – 13.15 น.)
วิดีทัศน์ “สะท้อนสถานการณ์และข้อเสนอจากภาคประชาชน”
Session 3 : (13.15 – 14.45 น.)
เสวนา “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ร่วมจัดการความปลอดภัยด้วยการปรับทั้งระบบ”
หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยในมิติคนและถนน”

ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
2. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพล มีไชโย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดำเนินรายการโดย ดร.เตือนใจ ฟูกุดะ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (Atrans)
Session 4 : (14.45 – 14.55 น.)
เปิดให้ถามคำถามจากทางบ้านและในห้องประชุม 2 ข้อ
Session 5 : (14.55 – 16.25 น.)
เสวนา “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ร่วมจัดการความปลอดภัยด้วยการปรับทั้งระบบ”
หัวข้อ “ยกระดับมาตรฐานใบขับขี่และยานพาหนะ มุ่งสู่ความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี”

ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
2. ดร.ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
3. ดร.สลิลธร ทองมีนสุข คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
4. ผู้แทนจากสมาคมเวชศาสตร์การจราจร
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
Session 6 : (16.25 – 16.30 น.)
เปิดให้ถามคำถามจากทางบ้านและในห้องประชุม 2 ข้อ
13.00 – 16.30 น.     ห้องย่อยที่ 2 “วิถีใหม่ มุ่งสู่ระบบแห่งความปลอดภัยทุกระดับ” (ห้อง Vayupak 2)
Session 1 : (13.00 – 13.10 น.)
กล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่การสัมมนาฯ
พิธีกร โดย นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
Session 2 : (13.10 – 13.30 น.)
ปาฐกถา “วิถีใหม่ มุ่งสู่ระบบแห่งความปลอดภัยทุกระดับ” 
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
Session 3 : (13.30 – 16.30 น.)
เสวนา “บทเรียนที่ผ่านมาและก้าวย่างทศวรรษใหม่ (second decade)สู่ระบบ แห่งความปลอดภัยทางถนน” 
ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. นางสาวณิชมน ทองพัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2. ดร.ภญ.ฐิติพร สุแก้ว สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
3. นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
4. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รัฐสภา 5. นายวิทยา จันทน์เสนะ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (16.00 – 16.30 น.)
ดำเนินรายการโดย : นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร
13.00 – 16.30 น.     ห้องย่อยที่ 3 “ความเสี่ยงท่ามกลางวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” (ห้อง 406)
Session 1 : (13.00 – 13.10 น.)
กล่าวเปิดห้องย่อยที่ 3 ความเสี่ยงท่ามกลางวิถีใหม่.ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Session 2 : (13.10 – 14.00 น.)
บรรยายพิเศษ เป้าหมาย SDG กับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน
ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. ผู้แทน UN ประจำประเทศไทย
2. นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
3. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
Session 3 : (14.00 – 16.30 น.)
เสวนา Smart City กับการจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุวิถีใหม่
ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. ดร.ภาสกร ประถมบุตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2. ผู้แทน มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC)
3. นางสาว ชนฐิตา ไกรศรีกุล สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม
4. นายเอกชัย กอบกุลเจนกิจ สหภาพไรเดอร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
7. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย : นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร
13.00 – 16.30 น. การตัดสินการประกวดผลงานนิทรรศการวิชาการ
บริเวณโซนจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียน – เตรียมความพร้อม เยี่ยมชมนิทรรศการ
09.00 – 12.00 น.     ห้อง Vayupak 3
ห้องย่อยที่ 1 ปรับทั้งระบบเพื่อจักรยานยนต์ปลอดภัย (พลังเครือข่ายเยาวชน)
Session 1 : (09.00 – 09.10 น.)
กล่าวต้อนรับ แนะนำกำหนดการ และเชิญรับชมวิดีทัศน์ “เครือข่ายเยาวชน พลังของคนรุ่นใหม่กับการจัดการความปลอดภัยทางถนน”
พิธีกรโดย นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล
Session 2 : (09.10 – 09.20 น.)
แนะนำนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายเยาวชน 4 ภาค ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์
โดย นางสาวปุญชรัศมิ์ รุ่งโรจทรัพย์ ผู้แทนเครือข่ายเยาวชน “YOURS Network”
Session 3 : (09.20 – 09.50 น.)
กล่าวปาฐกถาพิเศษ “พลังคนรุ่นใหม่กับการลดการเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนน”
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1
และพิธีมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดย ผู้แทนเครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน/และภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน
Session 4 : (09.50 – 10.50 น.)
เสวนา “บทเรียนการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนกับความปลอดภัยทางถนน”
ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. ผู้แทนเครือข่ายเยาวชน YN
2. ผู้แทนเยาวชนชมรม RSC
3. ผู้แทนเยาวชนจากโครงการ Honda One Dealer One College
4. ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
5. นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ นักจัดรายการวิทยุ (We Care) FM 105 MHz.
Session 6 : (10.50 – 10.55 น.)
เปิดให้ถามคำถามจากทางบ้านและในห้องประชุม 2 ข้อ
Session 7 : (10.55 – 11.55 น.)
เสวนา “ภาคนโยบายกับการขับเคลื่อนงานเยาวชน”
ผู้ร่วมเสวนาโดย
6. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7. นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
8. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
10. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
ดำเนินรายการโดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Session 8 : (11.55 – 12.00 น.)
เปิดให้ถามคำถามจากทางบ้านและในห้องประชุม 2 ข้อ
09.00 – 12.30 น.     ห้องย่อยที่ 2 : วิถีใหม่ มุ่งสู่ระบบแห่งความปลอดภัยทุกระดับ (ห้อง Vayupak 2)
Session 1 : (09.00 – 09.10 น.)
กล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่การสัมมนาฯ
พิธีกรโดย นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
Session 2 : (09.10 – 10.10 น.)
เสวนากลไกการสร้างระบบแห่งความปลอดภัยทุกระดับ
ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. นางสุพัตรา อรุณนภา
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
5. นางสาวศิริพร รัตนทัศนีย์
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
6. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการโดย : นายพรหมมินทร์ กัณฑิยะ
Session 3 : (10.10 – 11.10 น.)
เสวนา “บทเรียนมุ่งสู่วิถีใหม่ความปลอดภัยทางถนนต้องมาก่อน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง ขาวนวล และวิทยากรเครือข่ายหมออนามัย
Session 4 : (11.10 – 12.30 น.)
พิธีมอบรางวัล DRTI
โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
09.00 – 12.00 น.     ห้องย่อยที่ 3 “ความเสี่ยงท่ามกลางวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” (ห้อง 406)
Session 1 : (09.00 – 09.30 น.)
การบรรยาย “6 จุดเน้น พลิกโฉม การสร้างความปลอดภัย ในยุควิถีใหม่”
โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
Session 2 : (09.30 – 12.00 น.)
เสวนา “การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการความปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงวิถีใหม่”
ผู้ร่วมเสวนาโดย
1. ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2. พันตำรวจโท พชร์ ฐาปนดุลย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
4. นายสันติ ธรณี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช กองนโยบายและแผนงานสำนักการจราจรและขนส่ง
ดำเนินรายการ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมนิทรรศการ
13.00 – 15.30 น.     กล่าวรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา (ห้อง Vayupak 3)
โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ
และกล่าวปิดงานสัมมนาฯ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
QR Code :
QR Code