02 พฤษภาคม 2023

Time

8:30 am - 2:30 pm
แชร์

“สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา”

กำหนดการ

“สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา”

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. รับชมบูธนิทรรศการ “สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา”
09.30 – 09.45 น. ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

โดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

09.45 – 12.00 น. เสนอความคิดเห็น “การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การสร้างองค์ความรู้และสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ในการดูแลสุขภาพของประชาชน” โดย

– ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

– ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

– ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

– ผู้แทนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

– ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

– นายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

– ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

– ประธานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

– ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

– ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น. ร่วมอภิปรายและสรุปการสัมมนา
13.30 น. ปิดการสัมมนา

โดย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

 

QR Code :
QR Code