26-27 มกราคม 2024

Time

5:30 am - 5:00 pm
แชร์

ลงพื้นที่ดูงานภาคีเครือข่าย และร่วกิจกรรม Health Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันโรค NCDs

กำหนดการ

ลงพื้นที่ดูงานภาคีเครือข่าย และร่วกิจกรรม Health Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันโรค NCDs

วันที่ 26-27 มกราคม 2567

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
15.00 น. ลงพื้นที่ดูงานภาคีเครือข่ายพื้นที่ อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
16.30 น. ดูงานการจัดการตลาดสีเขียว กรณีตลาดเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
05.30 น. ร่วมกิจกรรม Healthy Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันโรค NCDs
06.25 น. พิธีเปิดกิจกรรม Healthy Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กม.
10.00 น. ร่วมประชุมรับฟังผลงานแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย

• การพัฒนาแผนงาน โครงการ โดยกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โดย ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

• นำเสนอพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จ ในการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกายและตำบลบูรณาการอาหารของท้องถิ่น

– การจัดการระบบอาหารและการเชื่อมโยงผลผลิตโดยกลไกตลาดเขียว เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โดย นายกเทศมนตรีปริกและคณะ

– รูปธรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โดย นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อมและคณะ

11.00 น. รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

QR Code :
QR Code