26 มิถุนายน 2024

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

พิธีเปิดศูนย์ Happy Workplace Center

กำหนดการ

งานพิธีเปิดศูนย์ Happy Workplace Center (กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม)

ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

(SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

ณ โครงการ SHAP ชั้น 6 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับโดยนายวุฒิชัย ประชาพร
  ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
09.10 – 10.00 น. บรรยาย “สสส. กับการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงาน
  ของ สสส.เพื่อส่งเสริมสุขภาวะวัยทำงาน”
  โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาวะองค์กร สสส.
10.00 – 10.30 น. รวมพลังเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs แนะนำบริการส่งเสริมสุขภาวะ
10.30 – 12.00 น. พิธีเปิดศูนย์ Happy Workplace Center

กล่าวรายงาน

โดย นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กล่าวเปิด

โดย นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประธานทำพิธีเปิดศูนย์ Happy Workplace Center พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมสุขภาวะองค์กร และนิทรรศการของภาคีหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์การสร้างสุขจากองค์กรต้นแบบ

ร่วมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการส่งเสริมสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code