24 กรกฎาคม 2023

Time

1:30 pm - 3:00 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

กำหนดการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

13.30 – 14.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียนโดยพร้อมเพรียงกัน
14.00 – 14.10 น. รับชมวิดีทัศน์ “แนะนำมหาวิทยาลัยนครพนม”
14.10 – 14.20 น. รับชมวิดีทัศน์ “แนะนำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”
14.20 – 14.30 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำ “มหาวิทยาลัยนครพนม: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ กับความสำคัญของความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม”

โดย อาจารย์สมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

14.30 – 14.40 น. กล่าวชี้แจง “แนวคิดนำวิชาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานภาคีเครือข่ายสุขภาวะ”

โดย ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

14.40 – 14.55 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14.55 – 15.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน
15.00 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

QR Code :
QR Code