29 มิถุนายน 2023

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ) ในสถานศึกษา

กำหนดการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา

ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า – บุหรี่-อุบัติเหตุ) ในสถานศึกษา

ระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30-12.00 น. 

ณ  โรงแรมเบสเวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

09.30 – 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน
10.00 – 10.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

รับชมวิดีทัศน์ “ความร่วมมือเพื่อเยาวชนไทยปลอดภัยปัจจัยเสี่ยง”

10.10 – 10.15 น. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

โดย  น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก  สสส.

10.15 – 10.20 น. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ) ในสถานศึกษา

โดย เรือโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10.30 – 10.40 น. กล่าวรายงานแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สสส. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการร่วมโครงการป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ)

โดย  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.40 – 10.50 น. กล่าวเปิดงานพิธีลงนาม โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10.50 – 11.20 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โดย

• เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

• รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

• ผู้อำนวยการวิทยาลัย 45 แห่ง

• ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก  สสส.

11.20 – 11.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
11.00 – 12.00 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code