30 สิงหาคม 2022

Time

9:00 am - 1:00 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 10 หน่วยงาน “บูรณาการการดำเนินงานด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ”

กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 10 หน่วยงาน

“บูรณาการการดำเนินงานด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ”

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมคราวน์ 4 – 5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค เขตบางรัก กทม.

 

09.00 – 09.30 น.     ลงทะเบียน

09.30 – 09.35 น.     กล่าวถึงความสำคัญของบูรณาการการดำเนินงานด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.35 – 10.05 น.     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “บูรณาการการดำเนินงานด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ”

โดย

– ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

– อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน

– อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน

– อธิบดีกรมอนามัย หรือผู้แทน

– อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน

– ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน

– เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน

– ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือผู้แทน

– ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

– ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน

– ถ่ายภาพร่วมกัน

10.05 – 10.25 น.     สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว และรับประทานอาหารว่าง

10.25 – 10.30 น.     กล่าวถึงความสำคัญของท้องถิ่นนำร่องลดมลพิษและสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่อุตสาหกรรม

โดย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส.

10.30 – 11.00 น.     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ท้องถิ่นนำร่องลดมลพิษและสร้ำงสุขภาวะที่ดี

ในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา และจังหวัดราชบุรี”

โดย

– นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อานวยการสานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

– นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

– ดร.สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

– นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

– นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

– นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง

– นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพะตง อาเภอหาดใหญ่

– ด.ต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง

– นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง

– ถ่ายภาพร่วมกัน

11.00 – 12.30 น.     เสวนา “การดำเนินงานด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ

ในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา และจังหวัดราชบุรี”

โดย

– นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

– นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

– นายสุวิทย์ ขำยา รองนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

– นายสันติ จันทโณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

– ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการท้องถิ่นนาร่องลดมลพิษและสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่อุตสาหกรรม

12.30 – 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : กำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และจัดงานดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันและควบคุม COVID-19

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code