13 กันยายน 2023

Time

8:00 am - 2:00 pm
แชร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5

กำหนดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 14.00 น.

ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม

• ดร.ชัชชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• ดร.ปิ่นศักดิ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

• นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

09.00 – 12.00 น. ถอดบทเรียน ฝุ่นเมือง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. สรุปผลการถอดบทเรียนฝุ่นเมือง
14.00 น. ปิดการประชุม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

QR Code :
QR Code