21-23 กุมภาพันธ์ 2023

Time

8:00 am - 5:00 pm
แชร์

ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

กำหนดการ

ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2

“2nd Voice of the voiceless: the vulnerable populations”

…ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม…

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา รายละเอียด ห้อง
16.00–18.30 น. เปิดลงทะเบียน  
13.00–17.00 น. ห้องย่อย 1:  การออกแบบเพื่อทุกคน: Universal Design New Normal for Complete Aged Society

โดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

Sapphire 101-102
ห้องย่อย 2: เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ

โดย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

Sapphire 103
ห้องย่อย 3: เรื่องใหม่ที่คนไทยต้องรู้…ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย

โดย ภาคีเครือข่ายธนาคารเวลา สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

Sapphire 104
ห้องย่อย 4: เสรีภาพ ความมั่นคง และความเป็นธรรมของแรงงานโดยไม่แบ่งแยก

โดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

Sapphire 105
ห้องย่อย 5: มุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการคนพิการโดยชุมชน,

คิด เห็น ทำ อย่างไร ให้ใจเกินร้อย

โดย เครือข่ายศูนย์บริการคนพิการภาคเหนือ

Sapphire 108
ห้องย่อย 6: คนไร้บ้าน พลเมือง ที่ร่วมสร้างเมือง

โดย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

Sapphire 201
ห้องย่อย 7: สุขภาวะดีตามวิถีมุสลิม

โดย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

Sapphire 109
ห้องย่อย 8: แรงงานข้ามชาติกับสิทธิที่ไปไม่ถึง: บทบาทภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ต่อการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนา

โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 15 องค์กรภาคี

Sapphire 106
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา รายละเอียด ห้อง
7.30 – 9.00 น. เปิดลงทะเบียน  
9.00 – 09.45 น. พิธีเปิดการประชุม

·     ชุดการแสดง “The Voice of the Voiceless: เสียงจากดวงดาวที่ไร้เสียง”

·    วีดิทัศน์ “นโยบายจากคนตัวเล็ก ๆ ประชากรกลุ่มเฉพาะ”  

·    กล่าวเปิดการประชุม  

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1

Grand diamond
09.45–10.00 น. วีดิทัศน์ “เสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ”

ทศวรรษต่อไปของ สสส. กับการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Grand diamond
10.00–10.15 น. สานพลังภาคนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชากรกลุ่มเฉพาะ

โดย คุณอนุกูล ปีดแก้ว
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Grand diamond
10.15–11.00 น. รับฟังเสียงประชากรกลุ่มเฉพาะ

1.    คุณนับดาว องค์อภิชาติ         ผู้มีความหลากหลายทางเพศพิการ (การได้ยิน)

2.    คุณดวงจิตต์ สีลาจันทร์         ผู้ถูกกระทำความรุนแรง

3.   คุณณภัทร เสนาะพิณ           คนไร้บ้าน

4.    Mr. TIN HTAY                    ประชากรข้ามชาติ (เมียนมา)

5.   คุณอรุณี ศรีโต                     แรงงานนอกระบบสูงอายุ

6. น.อ.ภราดร คุ้มทรัพย์            คนพิการ

Grand diamond
11.00–12.00 น.

 

 

 

 

เปิดประเด็นชวนคิดชวนถกการขับเคลื่อนนโยบายจากประชากรกลุ่มเฉพาะ

เปิดประเด็น….

·   นโยบายภาพรวมกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ

โดย ศ. ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·   การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ

โดย พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม่

ชวนคิดชวนถก…การขับเคลื่อนนโยบายจากประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ

·   คุณชาญเชาว์ ไชยานุกิจ รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สสส.

·   รศ. ดร.นภาภรณ์  หะวานนท์ นักวิชาการอิสระ

·   อ. ดร.วรงค์ นัยวินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดำเนินรายการโดย คุณประสาน  อิงคนันท์

Grand diamond
12.00–13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน เวทีกลาง: การแสดง / การสาธิต

ห้องอาหาร
13.30–17.00 น. ห้องย่อย 1: ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ

โดย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน และเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ

Sapphire 201
ห้องย่อย 2: สิทธิสวัสดิการเสมอกันสู่สังคมเท่าเทียมเสมอหน้า

โดย เครือข่ายขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (คคสส.)

Sapphire 202
ห้องย่อย 3: เมืองที่ไม่ทิ้งใคร

โดย ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และคุณกฤษณะ ละไล

Sapphire 205
ห้องย่อย 4: ความเป็นธรรมทางภาษีของภาคประชาสังคม

โดย สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)

Sapphire 203
ห้องย่อย 5: ถอดประสบการณ์การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ  โดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (SIF) Grand diamond
ห้องย่อย 6: อัตลักษณ์เชิงซ้อนกับความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ

โดย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)

Sapphire 105
ห้องย่อย 7: พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์: วิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Sapphire 206
ห้องย่อย 8: เสียงของความแตกต่างสู่การขับเคลื่อนกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติให้เป็นจริงในสังคมไทย

โดย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ร่วมกับเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

Sapphire 104
กิจกรรม 1: อ่านมนุษย์

โดย  ธนาคารจิตอาสา

Sapphire106
กิจกรรม 2: เสียงสะท้อนความรุนแรง

โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

Sapphire103
กิจกรรม 3: ยิ่งเจ็บปวด ยิ่งต้องเล่า: เล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่านละครของผู้ถูกกดขี่   โดย คณะละครมาร็องดู Sapphire108
กิจกรรม 4: บอกกล่าว เล่าเพื่อน: เสียงสะท้อนจากคนพิการ ที่อยากเล่าขานให้โลกได้ยิน  โดย บริษัท ดี มอร์ ครีเอทีฟ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด Sapphire109
กิจกรรม 5: ดนตรีสร้างเสริมสุขภาวะ

โดย โครงการดนตรีสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

Sapphire101-102
กิจกรรม 6: สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้อย่างปลอดภัย ฉบับวัยเก๋ายุคดิจิทัล

โดย คณะทำงาน YoungHappy

Sapphire204
17.00–18.30 น. ชมนิทรรศการ ดนตรี แลกเปลี่ยน พบปะเครือข่ายตามอัธยาศัย  
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา รายละเอียด ห้อง
7.30 – 9.00 น. เปิดลงทะเบียน  
8.30 – 9.00 น. กิจกรรมทบทวนจากวันวาน

โดย คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ และคุณวันชัย บุญประชา

Grand diamond
9.00 – 9.15 น. การแสดงอังกะลุงจากโฮงเฮียนผู้สูงอายุพะเยา Grand diamond
9.15 – 9.30 น. การบรรเลงเพลงนับเราด้วยคน และกล่าวถึงเสียงกลุ่มชาติพันธุ์ที่คนทั่วไปไม่ได้ยิน
โดย ผศ. ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์  ศิลปาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Grand diamond
9.30 – 10.00 น. เท่าเทียมกัน เท่าทันอคติ: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้-อยู่ร่วม

โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Grand diamond
10.00–12.00 น. ห้องย่อย 1: การประเมินต้นน้ำ: เครื่องมือพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีคุณภาพ

โดย ผศ. ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ และ รศ. ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

Sapphire 204
ห้องย่อย 2: ส่งเสริมสุขภาวะดีให้กับประชากรกลุ่มเฉพาะ

โดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (SIF)

Grand Diamond
ห้องย่อย 3: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

โดย ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sapphire 206
ห้องย่อย 4: เตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย…ฝึกลุก ล้มเป็น

โดย สำนักงานประสานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว)

Sapphire 205
ห้องย่อย 5: นโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำ

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Sapphire 201
ห้องย่อย 6: พื้นที่ปลอดภัยเพื่อลดปัญหาความรุนแรง สร้างได้

โดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา

Sapphire 202
ห้องย่อย 7: เปิดสูตรการเล่าเรื่องให้มีพลังแบบเต็มคาราเบล

โดย ทีมมนุษย์ต่างวัย

Sapphire 203
ห้องย่อย 8: เสียงสะท้อนสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

Sapphire 101
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน เวทีกลาง: การแสดง / การสาธิต

ห้องอาหาร
13.00–13.15 น. การแสดงของเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ Grand diamond
13.15–13.30 น. การลดความเหลื่อมล้ำระดับสากลเชื่อมโยงสู่ประเทศไทย

โดย Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

Grand diamond
13.30–14.15 น. การมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Grand diamond
14.15-14.30 น. สรุปภาพรวมการจัดประชุม ทิศทาง และก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.

Grand diamond
14.30–15.00 น. ประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวต่อไปสู่สุขภาวะสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม”

พิธีปิดการประชุม

Grand diamond
15.00 น. ปิดการประชุมและเดินทางกลับ  
QR Code :
QR Code