22 สิงหาคม 2023

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาศักยภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการบริการป้องกันและบำบัดรักษา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)”

กำหนดการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาศักยภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อการบริการป้องกันและบำบัดรักษา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)”

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.๐0 น.

ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
13.30 น. รายงานรายละเอียดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาศักยภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการบริการป้องกันและบำบัดรักษา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)”

• ภารกิจกรมควบคุมโรค และบทบาทการควบคุมปัจจัยเสี่ยงประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

โดย นพ.นิติ เหตานุรักษ์ : รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

• สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

โดย นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช : ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• บทบาทวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในการดำเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย ดร.ไพศาล บางชวด : นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

• บทบาทสถาบันการศึกษากับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

• บทบาทการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• รูปแบบโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ประเด็น

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการบริการป้องกันและบำบัดรักษา สำหรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

โดย ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร : หน่วยวิชาการเครือข่ายนักสาธารณสุข จัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (สปสส.)

15.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาศักยภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
16.30 น.

 

เพื่อการบริการป้องกันและบำบัดรักษา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)”

เสร็จพิธี

QR Code :
QR Code