06 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

งานแถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลและพบปะเครือข่ายซุปเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์

(ร่าง) กำหนดการ
งานแถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลและพบปะเครือข่ายซุปเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ อบายมุขเพื่อสร้างสุขให้สังคม ตนเอง ครอบครัว
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะฯ สสส.
09.30 – 10.00 น.  ลงทะเบียน
10.00 – 10.10 น.  รับชมVTR  “งดเหล้าเข้าพรรษา  สู่ความสุขของครอบครัวและชุมชน”
ละครสั้นจากเครือข่าย “ซุปเปอร์แม่ พ่อ พอแล้วเหล้า”
10.10 – 10.30 น.     แถลงข่าว “งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลและพบปะเครือข่ายซุปเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์”
โดย
• ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
• กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงศึกษาธิการ
• ศูนย์ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า 1413
• คุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)
กิจกรรมสัญญลักษณ์งาน และถ่ายภาพร่วมกัน
10.30 – 11.30 น.     พบปะเครือข่ายคนทำงาน  ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์
11.30 – 12.00 น.     สื่อมวลชนซักถาม
12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code