29 เมษายน 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm
ณ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แชร์

งานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

กำหนดการ
งานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
13.00 – 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมรับประทานอาหารว่าง
13.30 – 13.35 น.     รับชมวิดีทัศน์นำเสนองานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน
  ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”
13.35 – 13.45 น.     นำเสนอผลสำรวจความเห็นจากประชาชนต่อการจัดการอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
13.45 14.30 น.     พิธีแถลงข่าว “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”
1) กล่าวเปิดงานแถลงข่าว นำเสนอบทบาทศูนย์ถนนต่อการจัดการอุบัติเหตุ ภายใต้
กรอบการดำเนินงาน ปฏิญญามอสโก และ แนวคิด Safe system approach
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2) บทบาทของ สสส. ในการขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการอุบัติเหตุผ่านเครือข่ายภาคี
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3) บทบาทของกรมขนส่งทางบกที่จะสนับสนุนแผนแม่บทฯและการจัดการความปลอดภัยทางถนนด้าน ยานพาหนะ
โดย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
4) เป้าหมายการจัดสัมมนาฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และกำหนดการฯ
โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
พิธีกรดำเนินรายการโดย นางสาวพิมพจนา สายสะอาด
14.30 15.00 น.     ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันและเดินชมนิทรรศการความปลอดภัยทางถนน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
QR Code :
QR Code