30 พฤศจิกายน 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

งานเวที “พลังอาชีวศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงลดปัจจัยเสี่ยงในสังคม”

กำหนดการ

งานเวที “พลังอาชีวศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงลดปัจจัยเสี่ยงในสังคม”

และเสวนา “จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไปเครือข่ายอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยง”

จัดโดย โครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครู

และแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12. 00 น.

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.05 – 09.45 น. พิธีเปิด

โดย นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ่มฬหะภัณ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก  สสส.

09.45 – 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ “พลังอาชีวศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงลดปัจจัยเสี่ยงในสังคม”

โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10.15 – 11.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และใบประกาศเกียรติคุณ ครูและนักศึกษาแกนนำที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11.00 – 12.00 น. เสวนา “จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไปเครือข่ายอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยง”

โดย

– นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก  สสส.

– ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวะ ครู/เยาวชน

– คุณธนากร  คมกฤส กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

12.00 น. ปิดการประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code