05 เมษายน 2023

Time

7:30 am - 3:00 pm
แชร์

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว”

กำหนดการ

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566

ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว”

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 07.30 – 15.00 น.

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น. ชี้แจงกำหนดการผู้เข้าร่วมงานฯ
09.45 – 10.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประธานพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางมาถึงและเข้าสู่บริเวณงาน

10.00 – 11.30 น. พิธีการ

– ชมการแสดง “มโนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้”

โดย นายธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564

– ชมวีดิทัศน์ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2566

– ชมวีดิทัศน์ “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสูงวัยและครอบครัว”

– พิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว

– กล่าวรายงาน

โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (157 รางวัล)

พร้อมกล่าวเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

– นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ

โดย วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ

– ถ่ายภาพร่วมกัน

– ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

11.30 – 12.30 น. เวที Ted Talk “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว”
12.30 – 13.00 น. ชมการแสดง “วงดนตรีผู้สูงอายุ”
13.00 – 14.00 น. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (197 รางวัล)

– กล่าวขอบคุณบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนการดเนินงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว

โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

14.00 – 15.00 น. การเสวนา “นโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ”
15.00 น. เสร็จสิ้นการจัดงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ

QR Code :
QR Code