06 มกราคม 2023

Time

8:30 am - 2:30 pm
แชร์

งานมหกรรมการสร้างสุขภาวะแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

(ร่าง) กำหนดการ

งานมหกรรมการสร้างสุขภาวะแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโรงเรียน พระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน และพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
08.30 – 09.30 น. กิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาในหลักสูตร “เณรกล้า โภชนาดี” ระดับประเทศ”

• นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวความสำคัญของกิจกรรมการสร้างสุขภาวะแก่สามเณรผ่านสื่อ “เณรกล้า โภชนาดี”

• ดำเนินรายการแข่งขันตอบปัญหา โดยพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มมร และ ผศ.ดร.ปฏิธรรม สาเนียง อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตนครสรรค์ และคณะ

09.30 – 10.00 น. กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุม

• พระธรรมวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำคณะสงฆ์ธรรมยุต จุดธูปเทียน กล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย

• นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กล่าวถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดมหกรรมวิชาการและการสร้างสุขภาวะแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความมือ

• พระธรรมวชิรสุธี กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน

10.00 – 10.30 น. การแนะนำบทบาทของหน่วยงาน และแถลงข่าว “การสร้างสุขภาวะแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้หน่วยงาน บันทึกความข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” 8 หน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย

– สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

– มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

– สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

– กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

– สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

โดยผู้แทนจานวน 4 รูป/คน

1. พระเทพเวที,รศ.ดร.

เจ้าคณะภาค ๖ รองแม่กองบาลีสนามหลวง

ประจำหนเหนือ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร

2. พระราชวัชราภรณ์

ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

3. นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

4. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนะ

ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะองค์กร สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 – 11.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาและกล่าวปิด

• มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา และกล่าวปิดกิจกรรม

โดย พระธรรมวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และ รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำคณะสงฆ์ธรรมยุต

• บันทึกภาพรวมกัน

11.00 – 12.00 น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารร่วมกัน
12.30 – 14.20 น. การประชุมติดตามและหนุนเสริมการจัดทาธรรมนูญระดับพื้นในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นักธรรมและบาลี

โดย คณะทำงาน หน่วยงานความร่วมมือ ประธานเขต และนักวิชาการประจำเขต

14.20 – 14.30 น. ปิดการประชุมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code