22 มีนาคม 2024

Time

4:00 am - 6:30 pm
แชร์

กิจกรรม “The Air We Share”

กำหนดการ

กิจกรรม “The Air We Share”

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ

16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
16.30 น. The Air We Share Talk Session 1 : PM2.5 ภัยร้ายกับผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณะบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ ศิริราชพยาบาล

17.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม “The Air We Share”

• กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน The Air We Share

โดย คุณดาเนียล รอสส์ ผู้อานวยการใหญ่สายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

• กล่าวถึงความสาคัญของปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 ที่กระทบต่อสุขภาพ

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวขอบคุณ ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายฝุ่น PM2.5

โดย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน*

17.20 น. ถ่ายรูปร่วมกัน ผู้บริหารเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของพันธมิตร และร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่าย
17.30 น. The Air We Share Talk Session 2: Sustainable Transportation for Clean Air

โดย

• ดร.นลินรัตน์ มาสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน BTS Group

• คุณพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

• คุณชรินทร์ทิพย์ เตชะเพิ่มผล ผู้แทนกลุ่มเยาวชนจากโกลบอลเชปเปอร์ ประจากรุงเทพมหานคร

18.00 น. The Air We Share Talk Session 3: Drive force of Clean Air

โดย

• คุณพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ…….

• คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานสภาลมหายใจกรุงเทพฯ

18.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code