20 ธันวาคม 2022

Time

9:00 am - 3:00 pm
แชร์

กิจกรรม “ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว สวมหมวก ลดสูญเสีย ข้ามทางม้าลายปลอดภัย”

กำหนดการ

กิจกรรม “ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว สวมหมวก ลดสูญเสีย ข้ามทางม้าลายปลอดภัย”

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 –15.00 น.

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

09.00 น. ลงทะเบียน
09.30 น. รับชมวีดิทัศน์
09.40 น. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวรายงาน
10.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

กล่าวเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ในการผลักดันนโยบายลดอุบัติเหตุ”

10.30 น. ประธานในพิธี เยี่ยมชมบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย

อาทิ เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ และแค่กรึ่มๆ ก็ถึงตาย

11.00 น. เวทีเสวนา “สานพลัง” มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย ปีใหม่ 2566

สภาผู้แทนราษฏร : นายนิกร จำนง รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม คนที่ห้า ในฐานะประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

วุฒิสภา : นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและ ความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

• สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร : นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

• สสส. : ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

12.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
13.00 น. ภาคีเครือข่าย สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ
15.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code