20-21 ธันวาคม 2023

Time

9:30 am - 6:30 pm
แชร์

กิจกรรมหนุนเสริมการสร้างนิเวศสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่าย และเวทีถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานเด่น SHOWcase

กำหนดการ

กิจกรรมหนุนเสริมการสร้างนิเวศสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่าย    

และเวทีถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานเด่น SHOWcase

วันที่ 20 -21 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566
09.30 – 10.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และชวนคิด ชวนคุย เครือข่ายในพื้นที่สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์

โดย ทีมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

10.30 – 11.30 น. “การใช้สื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะเพื่อสร้างนิเวศสื่อขับเคลื่อนสังคม”

โดย นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สน.11) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.30 – 12.00 น. ระดมไอเดียสู่ความร่วมมือปฏิบัติการขับเคลื่อนนักสื่อสารสุขภาวะ

โดย นายฮาริส มาศชาย และ นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหาร
13.30 – 15.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
15.00 – 16.00 น. พิธีลงนามความร่วมมือเปิดพื้นที่ปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อสร้างระบบนิเวศการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาวะ ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว และสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
16.00 – 17.30 น. SHOWcase  ผลงานนักสื่อสารสุขภาวะ เครือข่ายคิดดีไอดอล

• สุคิรินวิทยา นราธิวาส Board Game สุขภาพจิต

• สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา Board Game สุขภาพจิต

• ไข่เค็ม Academy สุราษฎร์ธานี แฟลชม็อบรู้เท่าทันสื่อ

• KPAOS รร.อบจ.กระบี่ Game online บุหรี่ไฟฟ้า

• ศาสนศึกษา ปัตตานี project based learning สุขภาวะทางปัญญา

• ชมรมเพาะกล้า ม.ทักษิณ พัทลุง ไพ่ทาโร่ต์สุขภาพจิต

• Hydrose  ม.ทักษิณ แอพลิเคชั่นสุขภาพจิต

• หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา project based learning สุขภาวะทางปัญญา

• ห้ากุมาร มทร.ศรีวิชัย สงขลา Motion Graphic Collage Style พนันออนไลน์

• อะรีก็ใด อะไรก็ดี มทร.ศรีวิชัย สงขลาหนังสั้นพนันออนไลน์

• สมหมายถึง ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ Play Ground เพิ่มกิจกรรมทางกาย

• Go na su ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ มิวสิกเพลงกันตรึม เพิ่มกิจกรรมทางกาย

• ชมรม GenZ เพชรบูรณ์ Board Game บุหรี่ไฟฟ้า

• กลุ่มสตรีราชินูทิศ อุดรธานี นิทานก้อม “กินสุกะแซ่บ”

• LIFE READY ปัตตานี คลิปสั้น Reel พลเมือง

17.30 – 18.30 น. • พิธีเปิด

– ชมวิดีทัศน์ “คิดดีไอดอล พลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนสังคม”

– กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

– กล่าวเปิดงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สน.11)

– ร่วมปักหมุดความร่วมมือระหว่าง สสส. และ มทร.ศรีวิชัย

– ถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก

• มอบโล่รางวัลนักสื่อสารสุขภาวะที่มีผลงานดีเด่น

โดย ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สน.11)

• มอบโล่รางวัล คิดดีไอดอล ให้กับ คุณจุรี นุ่มแก้ว

• คิดดี Talk เรื่อง “จุดพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมใช้สื่อขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน?”การแสดงดนตรีสร้างสุขในสวน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566  
08.00 – 09.00 น. กิจกรรม “ความสุขเล็กๆของฉันที่ยิ่งใหญ่”

โดย อาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์

ทำแบบประเมินออนไลน์วัดผลหลังการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code