03 เมษายน 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ”

กำหนดการ

กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ประจำปี 2567

ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ”

ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.15 น. ปล่อยขบวนสามล้อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ” และถ่ายภาพร่วมกัน

โดย

• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

• ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ)

• นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ (นางชวาลี โอสถานุเคราะห์)

• ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สสส.) (นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ)

• ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (นายจะเด็จ เชาวน์วิไล)

• ผู้แทนมูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ขบวนกลองยาวเยาวชนนำขบวนผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปยังห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

10.15 – 10.20 น. รับชมการแสดง “สะท้อนปัญหาความรุนแรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์”
10.20 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทย เคารพสิทธิ”

โดย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอนุกูล ปีดแก้ว)

10.30 – 10.40 น. รายงานสวนดุสิตโพล : ความคิดเห็นของคนไทยในหัวข้อ “ความปลอดภัยมิติต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

โดย ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10.40 – 11.30 น. เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนข้อท้าทายและโอกาส หัวข้อ “การสร้างความปลอดภัยต่อสังคมในช่วงสงกรานต์”

– ผู้แทนจากสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย

– ผู้แทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

– ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

– ผู้มีประสบการณ์ถูกกระทำด้วยความรุนแรงทางเพศ (LGBTQ+)

11.30 – 12.00 น. ผู้บริหารกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code