21 มกราคม 2024

Time

8:45 am - 10:30 pm
แชร์

กิจกรรมงานวิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 (Positive parenting Fun Run)

กำหนดการ

กิจกรรมงานวิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 (Positive parenting Fun Run)

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.45 – 10.30 น.

ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

05.45 – 06.20 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน พร้อมกัน ณ บริเวณงาน
06.20 – 06.25 น. อบอุ่นร่างกาย

โดย ทีมกายภาพบำบัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

06.25 – 06.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดย แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์

กล่าวรายงานกิจกรรมงานวิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 (Positive parenting Fun Run)

โดย แพทย์หญิงกิตติกุล เทียมแก้ว หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงดูเด็ก

กล่าวเปิดงานกิจกรรมงานวิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 (Positive parenting Fun Run)

โดย แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ผู้จัดการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต

06.40 – 06.45 น. ปล่อยตัวรักวิ่ง ชุดที่ 1
06.45 – 06.50 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ชุดที่ 2
06.50 – 06.55 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ชุดที่ 3
07.00 – 10.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่างและเข้าฐานกิจกรรมตามจุดซุ้มกิจกรรม
10.00 – 10.30 น. สรุปกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

QR Code :
QR Code