04-06 กันยายน 2023

Time

9:00 am - 4:30 pm
แชร์

กิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มอุทยานแห่งชาติสีเขียว

(ร่าง) กำหนดการ

กิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มอุทยานแห่งชาติสีเขียว

ณ อุทยานแห่งชาติแม่วาง – อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
13.30 – 17.00 น. – ลงพื้นที่เก็บบรรยากาศการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในเมืองเชียงใหม่
17.00 – 18.00 น. – สัมภาษณ์ สถานการณ์การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิ การจัดการขยะและ Green National Park ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

โดย ผศ.ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการ “การยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ภายใต้แผนงาน “ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566
09:45 – 10:30 น. – เยี่ยมชมการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิ การจัดการขยะและGreen National Park ประเภท Gold–Green Plus ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยวและลานกางเต้นท์ที่มาพักแบบตั้งแคมป์ อุทยานแห่งชาติแม่วาง โดย หัวหน้าอุทยานฯ
10:30 – 12:00 น. – เยี่ยมชมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มอุทยานแห่งชาติสีเขียว (อุทยานแห่งชาติแม่วาง-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) โดย นายก อบต. แม่วิน
12:00 – 14:00 น. – เยี่ยมชมกิจกรรมการปรุงอาหารเมนูคาร์บอนต่ำ (อาหารพื้นบ้าน/พื้นเมือง/นานาชาติ) การคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นท์อย่างง่าย
14:15 – 16:30 น. – เยี่ยมชมกิจกรรมการบริการที่พัก อาหารและที่จอดพาหนะสำหรับกลุ่มไบค์เกอร์

– เยี่ยมชมไร่บำรุงผล

– บรรยายสรุป ผลการศึกษาการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิ์เป็นศูนย์ของกลุ่มอุทยานแห่งชาติสีเขียว ณ ห้องประชุม ไร่บำรุงผล

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
09:00 – 11:30 น. – เยี่ยมชมการจัดการในสำนักงานและภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

• รับฟังบรรยายกิจกรรมการจัดการที่พัก น้ำ ขยะ และการมีส่วนร่วมของชุมชน การออกแบบร้านอาหารและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้บริโภคภายในอุทยานฯ  โดย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ

• รับฟังบรรยายสรุป โดย ประธานที่พักดอยอินทนนท์และตัวแทนมัคคุเทศก์ดอยอินทนนท์

11:30 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น. เยี่ยมชมการจัดการที่พัก ผักปลอดสารพิษ และการจัดการขยะของชุมชน ณ บ้านแม่กลางหลวง

หมายเหตุ กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code