10 กรกฎาคม 2024

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

กิจกรรมกระตุ้นนโยบายองค์กรสุขภาวะด้านพฤติกรรม

กำหนดการ

กิจกรรมกระตุ้นนโยบายองค์กรสุขภาวะด้านพฤติกรรม

ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา ขยายผลองค์กรสุขภาวะ สู่ผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ในคลัสเตอร์สิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ โรงแรม แรมแบรนด์ โฮเทล

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กล่าวรายงาน

โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กล่าวเปิดโครงการ

โดย ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.30 – 10.00 น. ปาฐกถาในหัวข้อ “ทิศทาง นโยบาย การส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรของ สสส. และแนวโน้มสุขภาพคนวัยทำงาน HEALTH TRED”

โดย ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 – 12.00 น. ปาฐกถาหัวข้อ “แนวทางนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในคลัสเตอร์สิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ CLUSTER TREND”

และบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มสุขภาพคนวัยทำงานในคลัสเตอร์สิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ CLUSTER’S PEOPLE DEVELOPMENT”

โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร HEALTH TREND

โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร รองผู้จัดการ สสส.

14.15 – 15.15 น. HBO.PROJECT WHY? HOW?

โดย คุณอังคณา ภิญโญกุล Project Manager และตัวแทนบริษัท จุลไทยฟอกย้อม จำกัด

15.15 – 16.00 น. คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ

โดย ทีมที่ปรึกษาในโครงการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code