02 มีนาคม 2022

Time

10:00 am - 11:00 am
ณ ณ ห้องประชุมมูลนิธิออทิสติกไทย ชั้น 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
แชร์

การเปิดโครงการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ และเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร

(ร่าง)กำหนดการ
การเปิดโครงการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
และเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมมูลนิธิออทิสติกไทย ชั้น 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
09.30 – 10.00  น.  ลงทะเบียน ต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน
10.00 – 10.00  น.  ชมวิดิทัศน์เรื่องการจ้างของคนพิการในกรุงเทพมหานคร
10.10 – 10.40  น.  การแถลงข่าว การเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพ
สำหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย
1. นายสกุลธี  ภัททิยกุล  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. นายขจิต  ชัชวานิชย์  ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5. นายชูศักดิ์  จันทยานนท์  ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
6. ผู้แทน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11.00 น .                ปิดการแถลงข่าว
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
QR Code :
QR Code