18 มกราคม 2024

Time

8:30 am - 12:15 pm
แชร์

การสัมมนาการจัดการขยะอาหารจากแหล่งกำเนิด

กำหนดการ

การสัมมนาการจัดการขยะอาหารจากแหล่งกำเนิด

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 12.15 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

กล่าวเปิดงาน

โดย นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

09.20 น. การแสดงเจตจำนงความร่วมมือการจัดการขยะอาหารจากศูนย์อาหาร

กล่าวถึงสาระสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคส่วน

โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

หน่วยงานร่วมแสดงเจตจำนง

– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– กรมควบคุมมลพิษ

– กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

– กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– กรมอนามัย

– กรุงเทพมหานคร

– สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

– ศูนย์อาหารที่เข้าร่วมโครงการ

10.00 น. นำเสนอ “ทิศทางและแนวทางการจัดการขยะอาหาร”

เป้าหมายและแผนการจัดการขยะอาหารของประเทศ

โดย กรมควบคุมมลพิษ

ความสำเร็จและบทเรียนจากปฏิบัติการไม่เทรวม

โดย กรุงเทพมหานคร

แนวทางการจัดการขยะอาหารจากศูนย์อาหาร

โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ดำเนินรายการโดย คุณเบญจมาส โชติทอง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

11.00 น. เสวนา “กรณีการป้องกัน ลด ใช้ และกำจัดขยะอาหาร”

– ศูนย์อาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ศูนย์อาหาร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

– สวนผักดาดฟ้า Bangkok Rooftop Farming

– เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร

ดำเนินรายการโดย คุณชุษณะ ตันตยานนท์ ผู้สื่อข่าว อสมท.

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

QR Code :
QR Code