19 ธันวาคม 2023

Time

1:30 pm - 2:30 pm
แชร์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กำหนดการ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower

13.30 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
13.15 – 13.20 น. กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย พิธีกรดำเนินงาน
13.20 – 13.30 น. การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ด้านสุขภาวะ ปัญหาด้านจิตวิทยาในปัจจุบันและทิศทางของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

13.30 – 13.40 น. ความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ และการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.40 – 13.50 น. ทิศทางความร่วมมือกันระหว่าง ในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพคน จากนี้สู่อนาคต

โดย ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13.50 – 14.00 น. พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.00 – 14.10 น. พิธีมอบของที่ระลึก
14.10 – 14.20 น. ถ่ายภาพ / สัมภาษณ์เพิ่มเติมโดยสื่อมวลชน
14.30 น. รับประทานอาหารว่างร่วมกัน
QR Code :
QR Code